Odlehčovací služby, stacionáře

Odlehčovací služba

Je služba, která je na pomezí služeb terénních a pobytových. Je určena především seniorům, jejichž stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba pomáhá rodinám (tzv. odlehčuje jim), které z různých důvodů nemohou svým seniorům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči. Pečujícím rodinám umožní absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, protože jejich dlouhodobou starost přebírá dočasně kolektiv odlehčovacího centra.

Osamělým seniorům nabízí podpůrné pobyty např. v období rekonvalescence, po návratu z nemocnice či za kalamitních situací. Odlehčovací službu lidé dále využívají, když probíhá rekonstrukce bytu, během rehabilitace po operacích, rehabilitace vedoucí k osamostatnění se po dlouhodobém pobytu v nemocnici, k nácviku sebeobsluhy nebo jako společensko-kulturní pobyt, který slouží lidem, kteří nemají rodinu a chtějí se podílet na společenském životě mezi vrstevníky. Délka pobytu v odlehčovací službě je maximálně 3 měsíce.

Kolik stojí: Cena za pobyt je rozdělena podle vyhlášky 505/2006 Sb. do tří oblastí: pobyt: 210 Kč za den, strava: 170 Kč za den, v této částce jsou zahrnuta 3 hlavní jídla, a úkony péče: 130 Kč za hodinu.

Denní stacionáře

Denní stacionář využívají lidé, kteří se kvůli vyššímu věku či zdravotním komplikacím neobejdou bez neustálé pomoci druhých lidí. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných či podporovaných bytech (např. domy s pečovatelskou službou) a do denního stacionáře docházejí jen na určitou část dne. Denní stacionáře umožňují lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce a věnovat se i jiným aktivitám.

Služby denních stacionářů zahrnují pomoc s péčí o klienta, o jeho hygienu, pomoc při stravování, dále denní stacionáře nabízejí vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti a další. Denní stacionář má za úkol se komplexně o klienta postarat a zároveň ho podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Kolik stojí: Cena za tuto službu respektuje vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Maximální výše úhrady za hodinu poskytnutého úkonu je 130 Kč.


Týdenní stacionáře


Týdenní stacionáře slouží seniorům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc někoho jiného. Týdenní stacionáře fungují od pondělí do pátku; na víkendy obvykle jezdí senioři domů či do domácnosti blízké osoby nebo rodiny. V některých týdenních stacionářích jde zůstat i přes víkend.

Týdenní stacionáře nabízejí ubytování, stravu a obvykle i různé aktivity, kterých se senior může účastnit (např. vaření, keramika, četba knih, tvorba drobných předmětů, cvičení paměti). Tato služba poskytuje komplexní péči lidem, kteří chtějí mít kontakt s okolím a aktivně trávit svůj volný čas.

Týdenní stacionáře využívají převážně rodiny (podobně jako odlehčovací služby), které pečují o seniora v jeho domácnosti. Tato péče je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky.

Kolik stojí: Cena za pobyt je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. na 210 Kč za den, podle praxe poskytovatelů cca 3000-4000 Kč za měsíc za pronájem lůžka. Výše ceny se také odvíjí podle počtu lůžek na pokoji.


Garantem této sekce je o.s. Život 90.